How to write a CV in česko

anglicko-český překlad pro "can"

 

can, česky, překlad

Výsledky: 1-50 z 31908

can {sloveso}

can [canned|canned] {sl.} (také: to be able)

  moci {sl.}

People can come live under the new charter, but no one is forced to live under it.

Lidé zde budou moci žít podle nové charty. ~~~ Ale nikdo zde nebude nucen žít.

Then we can also be constructive regarding the development of a real economy.

Posléze budeme moci zaujmout konstruktivní přístup k rozvoji reálného hospodářství.

On the basis of this assessment the negotiations proper can begin next year.

Na základě tohoto hodnocení se budou moci příští rok zahájit řádná jednání.

If I have to leave tomorrow because there is no security here, where can I then live?

Pokud budu muset zítra odejít, protože tu není bezpečno, kde budu moci žít?

They can, therefore, preoccupy themselves solely with the safety of installations.

Regulační orgány se tudíž budou moci zaobírat pouze bezpečností instalací.

can [canned|canned] {sl.} (také: may, to be able)

  moct {sl.}

View onlyPeople with this link can only view your file or folder.

Pouze zobrazeníUživatelé s tímto odkazem budou moct soubor či složku pouze zobrazovat.

View and editPeople with this link can view your file or folder.

Zobrazení a úpravyUživatelé s tímto odkazem budou moct váš soubor či složku sdílet a upravovat.

This way, other people can work on them and you don't have to manage multiple versions.

Díky tomu s nimi budou moct pracovat další lidé, takže se nebudete muset starat o několik verzí.

Plus the optional Smart Jacket extends battery life, so you can keep going.

Volitelný obal Smart Jacket navíc prodlouží výdrž baterie, takže budete moct pracovat bez přerušení.

They can then easily find, view, and download your photos.

Vaše fotky si pak budou moct snadno vyhledat, zobrazit a stáhnout.

can [canned|canned] {sl.} (také: to know, to be able, to know how to)

  umět {sl.}

I do believe that we have a huge opportunity if we can embrace it.

Skutečně věřím, že máme obrovskou příležitost, pouze se jí musíme umět chopit.

So the first little finding from this is that leaders need to be able to talk all the levels so that you can touch every person in society.

Takže první poznatek je, že vůdčí osobnosti musí umět mluvit na všech úrovních, takže jsou schopni oslovit každého ze společnosti.

The point is therefore to provide a system of education which can respond to the needs of adults in a society undergoing permanent change.

Jde tedy o to, poskytnout vzdělávací systém, který bude umět reagovat na potřeby dospělých ve společnosti, jež prochází permanentním vývojem.

Humanitarian catastrophes and other unforeseeable events can unleash a wave of refugees, to which we must be able to respond jointly, within an EU framework.

Humanitární katastrofy či jiné nepředvídatelné události mohou vyvolat vlnu uprchlictví, na kterou je třeba umět v rámci EU společně reagovat.

Keep in mind, however, that some DVD players and computers may not be able to play data DVDs or some of the file types that can be burned to a data DVD.

Mějte však na paměti, že některé přehrávače DVD a počítače nemusí umět přehrávat datové disky DVD nebo některé typy souborů, které lze na datový disk DVD vypálit.

can {podstatné jméno}

can {podstatné jméno} [am. angl.] [vulg.] (také: butt, behind, buttocks, rump)

  zadek {m} [hovor.]

They can indict your ass.

Mohou zažalovat váš zadek.

can {podstatné jméno} (také: canister, jerrican, jerrycan)

  kanystr {m}

can {podstatné jméno} [am. angl.] [slang] (také: penitentiary, prison, cage, jail)

  vězení {stř}

Can a man who has been in prison for 32 years be prevented from seeing his mother?

Může být muži, který je ve vězení již 32 let, zabráněno, aby viděl svou matku?

If they have children, the latter can spend their whole life in captivity.

Pokud mají tito lidé děti, mohou tyto děti strávit zbytky svých životů ve vězení.

In Belarus, you can go to prison for standing for election or expressing your opinion publicly.

V Bělorusku můžete jít do vězení za projevení názoru ve volbách nebo za veřejné vyjádření názoru.

(Laughter) Second: spend as much of your life in prison as you possibly can.

(Smích) Za druhé: stravte ve vězení co nejdelší část života.

Nor can the funds be used to turn tiny Malta into a huge prison that will detain all these people on the island.

Ani není možné přeměnit malou Maltu na obrovské vězení, které udrží všechny tyto lidi na ostrově.

can {podstatné jméno} (také: tin, cannister, canister, drum)

  plechovka {ž}

can {podstatné jméno} (také: tin, can of food, tin of food)

  konzerva {ž}

can {podstatné jméno} (také: watering can)

  konev {ž}

to can {sloveso}

to can [canned|canned] {sl.} [am. angl.] [hovor.] (také: to embalm, to conserve, to tin)

  konzervovat {sl.}
 

Synonyma

Synonyma (anglicky) pro "can":

 

Podobné překlady

Podobné překlady pro "can" česky

 

Příklady použití

Příklady použití pro "can" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

A few improvements that we can achieve at European level are necessary, however.

Jsou ale zapotřebí nějaká zlepšení, kterých můžeme na evropské úrovni dosáhnout.

First, the parties can choose any one of the methods outlined in the UN Charter.

Za prvé, strany sporu si mohou vybrat kteroukoli z metod popsaných v Chartě OSN.

We can see from how the buttons operate that the votes against are not recorded.

Z toho, jak tato tlačítka fungují, je jasné, že hlasy proti nebudou zaznamenány.

We have to cooperate and coordinate our efforts in order to ensure we can do it.

Musím spolupracovat a koordinovat naše úsilí, abychom zajistili, že to dokážeme.

You can select specific locations on your computer for Windows Defender to scan.

K prohlížení programem Windows Defender je možné vybrat určitá místa v počítači.

You can have one or more alternate email addresses associated with your account.

Ke svému účtu můžete přidružit jednu nebo více alternativních e-mailových adres.

Such media can promote intercultural dialogue by combating negative stereotypes.

Tato média mohou podporovat mezikulturní dialog potíráním negativních stereotypů.

We know what ships can be built, and what else besides vessels can be produced.

Víme, jaké lodě mohou být postaveny a jaká plavidla mohou být stavěna kromě nich.

And we can measure this very, very precisely with Kepler and trace their effects.

A my toto můžeme změřit velmi, velmi přesně s Keplerem a sledovat jejich efekty.

These updates often include fixes that can improve the security of your system.

Aktualizace často obsahují opravy chyb, které mohou zlepšit zabezpečení systému.

Once you successfully update your payment information, you can place a new order.

Po úspěšné aktualizaci vašich platebních údajů můžete vystavit novou objednávku.

The parent language pack needs to be installed before the LIP can be installed.

Před instalací sady LIP je třeba nainstalovat jazykovou sadu nadřazeného jazyka.

I can assure you that this impact assessment will be conducted very thoroughly.

Mohu vás ujistit, že tato studie posouzení dopadu bude provedena velice důkladně.

You can also search for the device on the Windows 7 Compatibility Center website.

Zařízení můžete vyhledat také na webu Centra kompatibility se systémem Windows 7.

We can therefore surely say that the Agreement adopted today is truly ambitious.

Můžeme tedy bezpochyby říci, že dnes přijatá dohoda si klade opravdu vysoké cíle.

If we are vigilant, if we remain on course, we can restore people's confidence.

Pokud budeme ve střehu, pokud udržíme správný směr, můžeme obnovit důvěru lidí.

With this directive we can provide the market with the right key to achieve this.

Touto směrnicí můžeme zajistit, aby toho trh dosáhl pomocí toho správného klíče.

But it also helps producers, because then consumers can compare like with like.

Pomáhá ovšem i výrobcům, protože poté mohou spotřebitelé porovnávat porovnatelné.

And we can guarantee a clean, blue sky or an uncertain future with nuclear power.

Můžeme zaručit čistou modrou oblohu nebo nejistou budoucnost s nukleární energií.

Here's another example of how comparing to the past can befuddle our decisions.

Zde je další příklad, jak srovnávání s minulostí může poplést naše rozhodování.
 

Výsledky z fóra

"can" na fóru

 

Navrhni nový překlad z angličtiny do češtiny

Znáš anglické slovo, které by v anglicko-českém slovníku rozhodně nemělo chybět? Máš přehled například o českém slangu? Sdílej svoje znalosti s ostatními jazykovými nadšenci a přidej do slovníku nové anglicko-české heslo.

anglickyanglicky

Nejnovější návrhy slov od uživatelů: žabař, přemoci, být si kvit, přiložit ruku k dílu, přiložit ruku k dílu

Podobná slova

camping · campion · camps · campsis · campsite · campus · campuses · campy · camshaft · Camus · can · can-do · can-opener · Canaan · Canaanite · Canada · Canadian · Canadians · canal · canaliculate · canaliculus

Bab.la navíc nabízí česko-anglický slovník pro více překladů.