Top 100 International Exchange & Expats Blogs 2016

VOTE NOW

anglicko-český překlad pro "can"

 

can, česky, překlad

Výsledky: 1-50 z 31813

can {sloveso}

can [canned|canned] {sl.} (také: to be able)

moci {sl.}

People can come live under the new charter, but no one is forced to live under it.

Lidé zde budou moci žít podle nové charty. ~~~ Ale nikdo zde nebude nucen žít.

Then we can also be constructive regarding the development of a real economy.

Posléze budeme moci zaujmout konstruktivní přístup k rozvoji reálného hospodářství.

On the basis of this assessment the negotiations proper can begin next year.

Na základě tohoto hodnocení se budou moci příští rok zahájit řádná jednání.

If I have to leave tomorrow because there is no security here, where can I then live?

Pokud budu muset zítra odejít, protože tu není bezpečno, kde budu moci žít?

They can, therefore, preoccupy themselves solely with the safety of installations.

Regulační orgány se tudíž budou moci zaobírat pouze bezpečností instalací.

can [canned|canned] {sl.} (také: may, to be able)

moct {sl.}

View onlyPeople with this link can only view your file or folder.

Pouze zobrazeníUživatelé s tímto odkazem budou moct soubor či složku pouze zobrazovat.

View and editPeople with this link can view your file or folder.

Zobrazení a úpravyUživatelé s tímto odkazem budou moct váš soubor či složku sdílet a upravovat.

This way, other people can work on them and you don't have to manage multiple versions.

Díky tomu s nimi budou moct pracovat další lidé, takže se nebudete muset starat o několik verzí.

Plus the optional Smart Jacket extends battery life, so you can keep going.

Volitelný obal Smart Jacket navíc prodlouží výdrž baterie, takže budete moct pracovat bez přerušení.

They can then easily find, view, and download your photos.

Vaše fotky si pak budou moct snadno vyhledat, zobrazit a stáhnout.

can [canned|canned] {sl.} (také: to know, to be able, to know how to)

umět {sl.}

So the first little finding from this is that leaders need to be able to talk all the levels so that you can touch every person in society.

Takže první poznatek je, že vůdčí osobnosti musí umět mluvit na všech úrovních, takže jsou schopni oslovit každého ze společnosti.

The point is therefore to provide a system of education which can respond to the needs of adults in a society undergoing permanent change.

Jde tedy o to, poskytnout vzdělávací systém, který bude umět reagovat na potřeby dospělých ve společnosti, jež prochází permanentním vývojem.

Humanitarian catastrophes and other unforeseeable events can unleash a wave of refugees, to which we must be able to respond jointly, within an EU framework.

Humanitární katastrofy či jiné nepředvídatelné události mohou vyvolat vlnu uprchlictví, na kterou je třeba umět v rámci EU společně reagovat.

Keep in mind, however, that some DVD players and computers may not be able to play data DVDs or some of the file types that can be burned to a data DVD.

Mějte však na paměti, že některé přehrávače DVD a počítače nemusí umět přehrávat datové disky DVD nebo některé typy souborů, které lze na datový disk DVD vypálit.

Keep in mind, however, that some CD players and computers may not be able to play data CDs or some of the file types that can be burned to a data CD.

Mějte však na paměti, že některé přehrávače disků CD a počítače nemusí umět přehrávat datové disky CD nebo některé typy souborů, které lze na datový disk CD vypálit.

can {podstatné jméno}

can {podstatné jméno} [am. angl.] [vulg.] (také: butt, behind, buttocks, rump)

zadek {m} [hovor.]

They can indict your ass.

Mohou zažalovat váš zadek.

can {podstatné jméno} (také: canister, jerrican, jerrycan)

kanystr {m}

can {podstatné jméno} (také: watering can)

konev {ž}

can {podstatné jméno} (také: tin, can of food, tin of food)

konzerva {ž}

can {podstatné jméno} (také: tin, cannister, canister, drum)

plechovka {ž}

can {podstatné jméno} [am. angl.] [slang] (také: penitentiary, prison, cage, jail)

vězení {stř}

We can fight for our ideas, but we do not have the right to slander anyone, persecute them or throw them into jail.

Můžeme bojovat za naše ideje, ale nemáme právo nikoho urážet, pronásledovat ani uvrhnout do vězení.

If we can speak in favour of somebody who may be in gaol for years, one minute longer is not too much, Mr President!

Pokud hovoříme o někom, kdo může strávit dlouhá léta ve vězení, není snad minuta navíc tak podstatná, pane předsedající!

And, you know, you can't fault him for accuracy. ~~~ But, actually, Frankie, at that time, was a heroin addict and he was in jail.

No, víte, ne že by neměl pravdu, ale Frankie byl tehdy závislý na heroinu, a byl ve vězení.

The people of Cuba, who can only dream of freedom while being threatened by repression and imprisonment, need more than solidarity.

Obyvatelé Kuby, kteří mohou o svobodě jen snít, zatímco jim neustále hrozí útlak a vězení, potřebují víc než solidaritu.

In Belarus, you can be indicted and go to prison merely for taking part in a protest, standing in elections, or stating your opinion.

V Bělorusku můžete být obviněn a jít do vězení jen za účast na protestu během voleb nebo za vyjádření názoru.

to can {sloveso}

to can [canned|canned] {sl.} [am. angl.] [hovor.] (také: to embalm, to conserve, to tin)

 

Synonyma

Synonyma (anglicky) pro "can":

 

Podobné překlady

Podobné překlady pro "can" česky

 

Příklady použití

Příklady použití pro "can" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

A few improvements that we can achieve at European level are necessary, however.

Jsou ale zapotřebí nějaká zlepšení, kterých můžeme na evropské úrovni dosáhnout.

First, the parties can choose any one of the methods outlined in the UN Charter.

Za prvé, strany sporu si mohou vybrat kteroukoli z metod popsaných v Chartě OSN.

We have to cooperate and coordinate our efforts in order to ensure we can do it.

Musím spolupracovat a koordinovat naše úsilí, abychom zajistili, že to dokážeme.

You can select specific locations on your computer for Windows Defender to scan.

K prohlížení programem Windows Defender je možné vybrat určitá místa v počítači.

Such media can promote intercultural dialogue by combating negative stereotypes.

Tato média mohou podporovat mezikulturní dialog potíráním negativních stereotypů.

We know what ships can be built, and what else besides vessels can be produced.

Víme, jaké lodě mohou být postaveny a jaká plavidla mohou být stavěna kromě nich.

The parent language pack needs to be installed before the LIP can be installed.

Před instalací sady LIP je třeba nainstalovat jazykovou sadu nadřazeného jazyka.

I can assure you that this impact assessment will be conducted very thoroughly.

Mohu vás ujistit, že tato studie posouzení dopadu bude provedena velice důkladně.

You can also search for the device on the Windows 7 Compatibility Center website.

Zařízení můžete vyhledat také na webu Centra kompatibility se systémem Windows 7.

If we are vigilant, if we remain on course, we can restore people's confidence.

Pokud budeme ve střehu, pokud udržíme správný směr, můžeme obnovit důvěru lidí.

With this directive we can provide the market with the right key to achieve this.

Touto směrnicí můžeme zajistit, aby toho trh dosáhl pomocí toho správného klíče.

And we can measure this very, very precisely with Kepler and trace their effects.

A my toto můžeme změřit velmi, velmi přesně s Keplerem a sledovat jejich efekty.

These updates often include fixes that can improve the security of your system.

Aktualizace často obsahují opravy chyb, které mohou zlepšit zabezpečení systému.

Once you successfully update your payment information, you can place a new order.

Po úspěšné aktualizaci vašich platebních údajů můžete vystavit novou objednávku.

In the report being discussed, we can see similarly over-optimistic assumptions.

Ve zprávě, kterou projednáváme, můžeme najít podobně příliš optimistická tvrzení.

The variety of options for home networking can make buying decisions difficult.

Řada možností nastavení domácí sítě způsobuje obtíže při rozhodování, co koupit.

However, we can already draw certain conclusions which may be useful in future.

Ovšem můžeme již dojít k určitým závěrům, které mohou být užitečné v budoucnosti.

There is no income that can compensate for the environmental damage this causes.

Žádný zisk nemůže vyvážit škody na životním prostředí, které tyto závody způsobí.

Once you create your “masterpiece” you can share it with your friends and family.

Once you create your “masterpiece” you can share it with your friends and family.

We must consider how we can make the best possible use of the resources we have.

Musíme se zamyslet nad tím, jak co nejlépe využít zdroje, jež máme k dispozici.
 

Výsledky z fóra

"can" na fóru

 

Navrhni nový překlad z angličtiny do češtiny

Znáš anglické slovo, které by v anglicko-českém slovníku rozhodně nemělo chybět? Máš přehled například o českém slangu? Sdílej svoje znalosti s ostatními jazykovými nadšenci a přidej do slovníku nové anglicko-české heslo.

anglickyanglicky

Nejnovější návrhy slov od uživatelů: dostat se do smyku, odklonit se z kursu, otočka (náhlá), sklouznutí (náhlé nebo nekontrolovatelné), hromada

Podobná slova

camping · campion · camps · campsis · campsite · campus · campuses · campy · camshaft · Camus · can · can-do · can-opener · Canaan · Canaanite · Canada · Canadian · Canadians · canal · canaliculate · canaliculus

Bab.la navíc nabízí česko-anglický slovník pro více překladů.