How to write a letter in česko

anglicko-český překlad pro "can"

 

can, česky, překlad

Výsledky: 1-47 z 32069

can {sloveso}

can [canned|canned] {sl.} (také: to be able)

moci {sl.}

Before we can look for a solution, Hamas must stop its rocket attacks on Israel.

Než budeme moci hledat řešení, musí Hamás ukončit své raketové útoky na Izrael.

People can come live under the new charter, but no one is forced to live under it.

Lidé zde budou moci žít podle nové charty. ~~~ Ale nikdo zde nebude nucen žít.

Then we can also be constructive regarding the development of a real economy.

Posléze budeme moci zaujmout konstruktivní přístup k rozvoji reálného hospodářství.

On the basis of this assessment the negotiations proper can begin next year.

Na základě tohoto hodnocení se budou moci příští rok zahájit řádná jednání.

If I have to leave tomorrow because there is no security here, where can I then live?

Pokud budu muset zítra odejít, protože tu není bezpečno, kde budu moci žít?

can [canned|canned] {sl.} (také: may, to be able)

moct {sl.}

View onlyPeople with this link can only view your file or folder.

Pouze zobrazeníUživatelé s tímto odkazem budou moct soubor či složku pouze zobrazovat.

View and editPeople with this link can view your file or folder.

Zobrazení a úpravyUživatelé s tímto odkazem budou moct váš soubor či složku sdílet a upravovat.

This way, other people can work on them and you don't have to manage multiple versions.

Díky tomu s nimi budou moct pracovat další lidé, takže se nebudete muset starat o několik verzí.

Plus the optional Smart Jacket extends battery life, so you can keep going.

Volitelný obal Smart Jacket navíc prodlouží výdrž baterie, takže budete moct pracovat bez přerušení.

They can then easily find, view, and download your photos.

Vaše fotky si pak budou moct snadno vyhledat, zobrazit a stáhnout.

can [canned|canned] {sl.} (také: to know, to be able, to know how to)

umět {sl.}

I do believe that we have a huge opportunity if we can embrace it.

Skutečně věřím, že máme obrovskou příležitost, pouze se jí musíme umět chopit.

So the first little finding from this is that leaders need to be able to talk all the levels so that you can touch every person in society.

Takže první poznatek je, že vůdčí osobnosti musí umět mluvit na všech úrovních, takže jsou schopni oslovit každého ze společnosti.

The point is therefore to provide a system of education which can respond to the needs of adults in a society undergoing permanent change.

Jde tedy o to, poskytnout vzdělávací systém, který bude umět reagovat na potřeby dospělých ve společnosti, jež prochází permanentním vývojem.

Humanitarian catastrophes and other unforeseeable events can unleash a wave of refugees, to which we must be able to respond jointly, within an EU framework.

Humanitární katastrofy či jiné nepředvídatelné události mohou vyvolat vlnu uprchlictví, na kterou je třeba umět v rámci EU společně reagovat.

Keep in mind, however, that some DVD players and computers may not be able to play data DVDs or some of the file types that can be burned to a data DVD.

Mějte však na paměti, že některé přehrávače DVD a počítače nemusí umět přehrávat datové disky DVD nebo některé typy souborů, které lze na datový disk DVD vypálit.

can {podstatné jméno}

can {podstatné jméno} [am. angl.] [vulg.] (také: butt, behind, buttocks, rump)

zadek {m} [hovor.]

Usain Bolt can get his ass kicked by a squirrel.

Usain Bolt si může dát ale nakopat zadek od veverky.

They can indict your ass.

Mohou zažalovat váš zadek.

can {podstatné jméno} (také: tin, can of food, tin of food)

konzerva {ž}

can {podstatné jméno} (také: watering can)

konev {ž}

can {podstatné jméno} (také: canister, jerrican, jerrycan)

kanystr {m}

can {podstatné jméno} (také: tin, cannister, canister, drum)

plechovka {ž}

to can {sloveso}

to can [canned|canned] {sl.} [am. angl.] [hovor.] (také: to embalm, to conserve, to tin)

 

Synonyma

Synonyma (anglicky) pro "can":

 

Podobné překlady

Podobné překlady pro "can" česky

 

Příklady použití

Příklady použití pro "can" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

First, the parties can choose any one of the methods outlined in the UN Charter.

Za prvé, strany sporu si mohou vybrat kteroukoli z metod popsaných v Chartě OSN.

We can see from how the buttons operate that the votes against are not recorded.

Z toho, jak tato tlačítka fungují, je jasné, že hlasy proti nebudou zaznamenány.

We have to cooperate and coordinate our efforts in order to ensure we can do it.

Musím spolupracovat a koordinovat naše úsilí, abychom zajistili, že to dokážeme.

You can have one or more alternate email addresses associated with your account.

Ke svému účtu můžete přidružit jednu nebo více alternativních e-mailových adres.

A few improvements that we can achieve at European level are necessary, however.

Jsou ale zapotřebí nějaká zlepšení, kterých můžeme na evropské úrovni dosáhnout.

You can select specific locations on your computer for Windows Defender to scan.

K prohlížení programem Windows Defender je možné vybrat určitá místa v počítači.

And we can measure this very, very precisely with Kepler and trace their effects.

A my toto můžeme změřit velmi, velmi přesně s Keplerem a sledovat jejich efekty.

These updates often include fixes that can improve the security of your system.

Aktualizace často obsahují opravy chyb, které mohou zlepšit zabezpečení systému.

Once you successfully update your payment information, you can place a new order.

Po úspěšné aktualizaci vašich platebních údajů můžete vystavit novou objednávku.

And we can guarantee a clean, blue sky or an uncertain future with nuclear power.

Můžeme zaručit čistou modrou oblohu nebo nejistou budoucnost s nukleární energií.

Here's another example of how comparing to the past can befuddle our decisions.

Zde je další příklad, jak srovnávání s minulostí může poplést naše rozhodování.

It's a very ambitious goal but we believe it can be achieved with political will.

Je to hodně ambiciózní cíl, ale věříme, že s politickou vůlí ho můžeme dosáhnout.

Chrome can also be opened when you touch a web link, e.g. a link in your email.

Chrome lze spustit také klepnutím na webový odkaz, například na odkaz v e-mailu.

Toolbar offers suggestions when the webpage you're trying to open can't be found.

Pokud nelze nalézt požadovanou webovou stránku, lišta Toolbar zobrazuje návrhy.

You can rename a section by double-clicking the label and typing in a new name.

Sekci můžete přejmenovat dvojitým kliknutím na jmenovku a zadáním nového jména.

Other times, at best, it can be a cause of uncertainty and can damage business.

Jindy - v tom nejlepším případě - mohou vyvolat nejistotu a poškodit podnikání.

We know what ships can be built, and what else besides vessels can be produced.

Víme, jaké lodě mohou být postaveny a jaká plavidla mohou být stavěna kromě nich.

Such media can promote intercultural dialogue by combating negative stereotypes.

Tato média mohou podporovat mezikulturní dialog potíráním negativních stereotypů.

Once your video files are copied to your My Videos folder, you can rename them.

Once your video files are copied to your My Videos folder, you can rename them.

This is a website-related problem, and can't be corrected in Internet Explorer.

Tento problém souvisí s webem a nelze jej opravit v aplikaci Internet Explorer.
 

Výsledky z fóra

"can" na fóru

 

Navrhni nový překlad z angličtiny do češtiny

Znáš anglické slovo, které by v anglicko-českém slovníku rozhodně nemělo chybět? Máš přehled například o českém slangu? Sdílej svoje znalosti s ostatními jazykovými nadšenci a přidej do slovníku nové anglicko-české heslo.

anglickyanglicky

Nejnovější návrhy slov od uživatelů: krátký pracovní kabát, špičaté, ostré, čisté, přesné

Podobná slova

camping · campion · camps · campsis · campsite · campus · campuses · campy · camshaft · Camus · can · can-do · can-opener · Canaan · Canaanite · Canada · Canadian · Canadians · canal · canaliculate · canaliculus

Bab.la navíc nabízí česko-anglický slovník pro více překladů.